กองกํากับการ ๓ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่อต้านการก่อ การร้ายสากลและการก่อการร้ายในเมือง การรักษาความปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เก็บกู้ทําลายวัตถุระเบิด และเป็นกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1 งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ งานคดีและวินัย

งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ ของกองกํากับการ ๓

 

2 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑ มีหน้าที่ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การก่อการร้ายในเมือง และเป็นกําลังสนับสนุนในการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

3 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ ๓ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ เป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

4 กองร้อยกู้ชีพ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ชีพ การกู้ภัย การค้นหา การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนการปฏิบัติการสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะสงคราม

5 งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานค้นหาเก็บกู้ พิสูจน์ทราบ การทําลายวัตถุระเบิด และงานตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด งานป้องกันการก่อวินาศกรรม งานต่อต้านการก่อการร้าย งานตรวจสอบสถานที่เพื่อถวายความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญดําเนินการด้านวิชาการ งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับงานเก็บกู้วัตถุระเบิด จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานเฉพาะกรณี แก้ไข ปรับปรุง เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อระวังป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

6 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %